ปากกา Uni Paint

ปากกา Uni PAINT PX-21 ขนาด 0.8-1.2 ม.ม.
ปากกา Uni PAINT PX-20 ขนาด 2.2-2.8 ม.ม.
ปากกา Uni PAINT PX-30 ขนาด 4.0-8.5 ม.ม.