ปากกาน้ำมัน Marvy

ปากกาMAVY No.728 ขนาด 2.2-2.8 ม.ม.
ปากกาMAVY No.221 ขนาด 0.8-1.2 ม.ม.